جناب آقای مجتبی معینی منش مدیریت دبیرستان

جناب آقای زارعیان معاون اجرایی آموزشگاه

جناب آقای محمدی مشاور مدرسه

جناب آقای غلامرضاپور معاون پرورشی

جناب آقای پاک طینت مربی پرورشی

آمار بازدید ها
حدیث
ذکر ایام هفته